dstd-mod-go-th-161 copy
mrdc-banner

รปกระทรวง1

strategic-planx160

DSTD-ASEAN

DSTD-DITCelectronic-workg4share-dstd-2013-160x60 

dstd-call-center 

mg-research

mod-db-research dstd-library dstd-newsletter

20120202_manua_dstdDefenseSecurity2013-banner

dstdwifilogout

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕

22-1-2556 14-38-49

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรและให้ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ สมควรกำหนดให้ข้าราชการทหารได้รับสิทธิดังกล่าว  ประกาศข้อบังคับฉบับนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และยกเลิกข้อบังคับทั้ง ๕ ฉบับก่อนหน้านี้

โดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คุณสามารถอ่านหรือดูตัวอย่างใบลาได้ ที่นี่