ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายทหารรับราชการ