dstd-mod-go-th-161 copy
mrdc-banner

รปกระทรวง1

strategic-planx160

DSTD-ASEAN

DSTD-DITCelectronic-workg4share-dstd-2013-160x60 

dstd-call-center 

mg-research

mod-db-research dstd-library dstd-newsletter

20120202_manua_dstdDefenseSecurity2013-banner

dstdwifilogout

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ความสำเร็จต่าง ๆ ของ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากเราไม่มีผู้นำที่เข้มแข็ง จริงจัง มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่องาน ดังเช่นท่านอดีตผู้บังคับบัญชาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม อดีตผู้บังคับบัญชาสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และ อดีตผู้บังคับบัญชากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ดังนั้นจึงขอสดุดีอดีตท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ มาโดยตลอด ดังรายนามต่อไปนี้
dstd-niyom-01

 พลโท นิยม ณ ป้อมเพชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ เม.ย.๓๔ ถึง ๓๑ มี.ค.๓๕

     พลโท นิยม ณ ป้อมเพชร์ อดีตนายทหารปืนใหญ่ จปร.๕ ท่านเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (ผอ.สวพ.กห.) คนแรกของ สวพ.กห. ท่านเป็นผู้มีความเข้มงวดพิเศษ เรื่องระเบียบการวิจัย ความเป็นสากล และความเป็นหนึ่งของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม ที่ตั้งขึ้นใหม่ ชนิดไม่ยอมเป็นที่ ๒ รองใคร ท่านมีความแม่นยำทั้งด้านการบริหารโครงการ งบประมาณ การรายงานฝ่ายอำนวยการ และการพัฒนางานวิจัยตามวิสัยทัศน์ของต่างประเทศ
dstd-somchai-02

พลโท สมชาย ชุติมันต์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ เม.ย.๓๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๗ 

     พลโท สมชาย ชุติมันต์ อดีตนายทหารเหล่าสื่อสาร จปร.๕ ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแซนเฮิร์ส ประเทศอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านการอำนวยการ เป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มาในช่วงเวลานานพอสมควร ท่านมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างดีที่จะนำ สวพ.กห. ไปสู่ความเป็นสากล ดังนั้นในช่วงที่ท่านเป็น ผอ.สวพ.กห.จึงเน้น การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมสัมมนา และการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวต่างประเทศหลายชาติ หลายภาษามาประสานงานกับ สวพ.กห. อย่างไม่ขาดสาย
dstd-samran-03

พลเรือโท สำราญ ผลเจริญสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ ต.ค.๓๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๙ 

     พลเรือเอก สำราญ ผลเจริญสุข ท่านนายพลเรือ นักรบ นักบริหาร และนักการศึกษา ท่านเน้นความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการริเริ่มโครงการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์แก่เหล่าทัพ และพูดอยู่เสมอว่าเราต้องทำเพื่อกองทัพ คิดเพื่อกองทัพ หาประโยชน์ให้กองทัพ เพราะสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม จะอยู่ได้ด้วยการสนองความต้องการของกองทัพ
dstd-sak-04

พลโท ศักดิ์ เขียวสอาด

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ ต.ค.๓๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๒ 

     พลเอก ศักดิ์ เขียวสอาด ท่านเป็นนายทหารช่างที่เชี่ยวชาญทางเทคนิค และการวิจัย ที่หาตัวจับยาก การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการจะต้องตอบปัญหาได้ มีผู้ใช้ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการ ท่านเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ที่ลงมาหาข้อมูลโครงการเอง ประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมเอง เรียกว่าทำการบ้านทุกเรื่องไปพร้อม ๆ กับลูกน้อง
dstd-chaisuk-05

พลโท ชัยศึก เกตุทัต

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ ต.ค.๔๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๓ 

     พลเอก ชัยศึก เกตุทัต นายทหารปืนใหญ่นักวิชาการ นักวางแผน นักรบ คิด พูด ทำในเรื่องที่คนอื่น ไม่ได้คิด มีดีกรีปริญญาเอก เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเป็นนักบริหาร และนักวิจัย เป็นคนที่ทำงานมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง คือทำเผื่อไว้อีกวันหนึ่ง ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวิจัยในการรวบรวมกลุ่มงานวิจัย ตามแผนแม่บทปฏิรูป กระทรวงกลาโหมสามารถดึงหน่วยงานทั้งใน นอก กห. และต่างประเทศมาร่วมแสดงความคิด เห็นในลักษณะระดับสมอง ได้อย่างกว้างขวาง นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม ที่มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศไว้ได้มากที่สุด
dstd-wittaya-06

พลโท วิทยา ทับแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑  ต.ค.๔๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๖ 

     พลเอก วิทยา ทับแสง นายทหารปืนใหญ่ร่างเล็ก ดีกรีปริญญาเอก มีคุณวุฒิพิเศษด้าน Research Design จากสหรัฐ ฯ ดังนั้นงานวิจัยทุกเรื่องต้องตอบปัญหาได้ เน้นผู้ใช้เป็นหลัก ใช้ขีดความสามารถของมิตรประเทศและหน่วยงานนอก กห. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงทุนน้อยที่สุด เนื่องจากท่านเป็นนักสถิติ ดังนั้นทุกเรื่องต้องเข้มงวด ข้อมูลต่าง ๆ ยกเมฆไม่ได้ การบริหารหน่วยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ดำรงการทำงานเพื่อตอบแทนประเทศชาติเป็นหลัก เสียสละส่วนตัว เพื่อหมู่คณะ และผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง
dstd-chayasit-07

พลโท ชยาศิษย์ ลิ้นทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ ต.ค.๔๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๔๗

     พลเอก ชยาศิษย์ ลิ้นทอง ท่านเป็นนายทหารช่าง ผู้มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การบริหาร และการวิจัย การกลั่นกรองโครงการจะต้องตอบปัญหาได้ มีผู้ใช้ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการ การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ท่านเป็น ผอ.สวพ.กห. ที่ทำการบ้านทุกเรื่องพร้อมกับลูกน้อง และมีข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานให้อย่างชัดเจน  
dstd-apichart-08

พลโท อภิชาติ ทิมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๑ เม.ย.๔๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๐ 
และ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑ ต.ค.๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๑

     พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ นายทหารเหล่าสรรพาวุธ (สพ.) นตท.๑๐/จปร.๒๑ อดีตนักฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย(กท.) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)ท่านเป็นผู้ที่รักการประดิษฐ์คิดค้นโดยเฉพาะงานยุทโธปกรณ์สาย สพ.ผลงานวิจัยของท่านมีหลายชิ้นงาน อาทิ ลูกระเบิดขว้างสังหารบุคคล, เครื่องช่วยฝึกทางทหาร, เสื้อเกราะกันกระสุนปืนทุกขนาด, กระสุนยางและเครื่องยิงชนิดต่าง ๆ และชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิด ท่านได้ปรับปรุง บริหารงาน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และท่านได้นำผลงานวิจัยต้นแบบที่ได้คัดสรรแล้วว่ามีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่านยังได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกว.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย
dstd-navin-09

 

พลโท นาวิน ดำริกาญจน์

 ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑ ต.ค.๕๑ ถึง ๓๑ มี.ค.๕๒ 

 

     พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ ท่านเป็นนายทหารเหล่าทหารราบ เป็นนักเรียนนายร้อย นตท.๑๖/จปร.๒๗ ท่านเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาอีกท่านหนึ่งของ วท.กห. ที่มีตำแหน่งทางวิชาการนำหน้าด้วยคำว่า "ด๊อกเตอร์ (Dr.)"  โดยได้รับจากสถาบัน VMI เป็นอดีตผู้บริหารของ วท.กห. ที่มีอายุน้อยที่สุด ทำงานเร็ว ช่างคิด ขยัน ทุ่มเท มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีแนวคิดและปฏิบัติตัวทันสมัย  เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยฑูตทหารประจำสถานฑูตไทยในวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงปักกิ่งประเทศจีน และ เคยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) รักกีฬาตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีกิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวิจัย และหน่วยประสานงานวิจัยของเหล่าทัพ
dstd-adisorn-10

 

พลโท อดิศร  สุวรรณตรา

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑ เม.ย.๕๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๓ 

 

 

     พลเอก อดิศร  สุวรรณตรา นตท.๑๒/จปร.๒๓ นายทหารม้า ร่างใหญ่ ใจดี เป็นที่รักและเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านแรกของ วท.กห.  หลังจากปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อหน่วยจาก สวท.กห. เป็น วท.กห.  ท่านเป็นผู้ทุ่มเทและเสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการบริหารงาน และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้บรรลุจุดประสงค์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
dstd-ruangpunya-11

 

พลโท เรืองปัญญา  โคปาละสุต

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑ ต.ค.๕๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๕

 

 

    พลเอก เรืองปัญญา  โคปาละสุต นตท.๑๒/จปร.๒๓ นายทหารปืนใหญ่ นักรบ นักวิชาการ นักวางแผน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จด้วยการประณีประนอมคนสำคัญทีเดียว  ชอบและเชี่ยวชาญวิทยาการด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ท่านใจดี ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้คาดหวังให้ใครรับรู้และเข้าใจมาโดยตลอด เป็นที่รักและเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ท่านเป็นผู้มีจิตใจเป็นชาวพุทธโดยแท้ ให้ความสำคัญต่อพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมาก 
     จะว่าไปแล้ว ท่านเป็นผู้ที่รู้จักทุกคนใน วท.กห.เป็นอย่างดี เนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งที่ วท.กห.มาหลายปีท่านหนึ่งเลยทีเดียว    
     ด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้และอีกมากมายจึงทำให้ท่านเป็นที่รักและนับถือของ ข้าราชการทุกระดับชั้น รวมทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเลยทีเดียว

dstd-Lt.Gen.Apikit-12nd

 

พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑ ต.ค.๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖

 

     พลเอก อภิกิตต์  ศรีกังวาล นตท.๑๕/จปร.๒๖ ท่านเป็นนายทหารเหล่าทหารราบ ท่านใจดี ทุ่มเท เสียสละ ท่านให้ความเอาใจใส่ติดตามโครงการวิจัยในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตัวท่านเองอย่างใกล้ชิด ตลอดจนดูแลสวัสดิการให้แก่กำลังพลในหน่วยเป็นอย่างดี จึงทำให้ท่านเป็นที่รักและนับถือของ ข้าราชการทุกระดับชั้น รวมทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเป็นอย่างยิ่ง

 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม ตั้งแต่ เม.ย.๓๔-ก.ย.๓๔, ต.ค.๓๔-มี.ค.๓๕, เม.ย.๓๕-ก.ย.๓๕, ต.ค.๓๕-มี.ค.๓๖, เม.ย.๓๖-ก.ย.๓๖, ต.ค.๓๖-มี.ค.๓๗, เม.ย.๓๗-ก.ย.๓๗, ต.ค.๓๗-มี.ค.๓๘, เม.ย.๓๘-ก.ย.๓๘, ต.ค.๓๘-มี.ค.๓๙, เม.ย.๓๙-ก.ย.๓๙, ต.ค.๓๙-มี.ค.๔๐, เม.ย.๔๐-ก.ย.๔๐, ต.ค.๔๐-มี.ค.๔๑, เม.ย.๔๑-ก.ย.๔๑, ต.ค.๔๑-มี.ค.๔๒, เม.ย.๔๒-ก.ย.๔๒, ต.ค.๔๒-มี.ค.๔๓, เม.ย.๔๓-ก.ย.๔๓, ต.ค.๔๓-มี.ค.๔๔, เม.ย.๔๔-ก.ย.๔๔, ต.ค.๔๔-มี.ค.๔๕ เม.ย.๔๕-ก.ย.๔๕, ต.ค.๔๕-มี.ค.๔๖, เม.ย.๔๖-ก.ย.๔๖, ต.ค.๔๖-มี.ค.๔๗, เม.ย.๔๗-ก.ย.๔๗, ต.ค.๔๗-มี.ค.๔๘, เม.ย.๔๘-ก.ย.๔๘, ต.ค.๔๘-มี.ค.๔๙, เม.ย.๔๙-ก.ย.๔๙, ต.ค.๔๙-มี.ค.๕๐, เม.ย.๕๐-ก.ย.๕๐

สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ตั้งแต่ ต.ค.๕๐-มี.ค.๕๑, เม.ย.๕๑-ก.ย.๕๑, ต.ค.๕๑-มี.ค.๕๒

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ตั้งแต่ เม.ย.๕๒-ก.ย.๕๒, ต.ค.๕๒-มี.ค.๕๓, เม.ย.๕๓-ก.ย.๕๓, ต.ค.๕๓-มี.ค.๕๔, เม.ย.๕๔-ก.ย.๕๔, ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕, เม.ย.๕๕-ก.ย.๕๕, ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖, เม.ย.๕๖-ก.ย.๕๖, ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗, เม.ย.๕๗-ก.ย.๕๘, ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙, เม.ย.๕๙-ก.ย.๖๐